Oblasti výzkumu

Níže bychom vám rádi představili příklady možných využití naší technologie ve výzkumu. Vzhledem k tomu, že firma Medicton se zabývá lékařskou technikou, je většina aplikací spojena s medicinskou praxí. Využití sledování očních pohybů je dnes nicméně poměrně široce aplikovatelné, od možnosti ovládání zařízení pomocí očí, analýzu uživatelského chování od vývoje uživatelských rozhraní přes marketing až po lékařské či psychologické využití nevědomých projevů v závislosti na odlišnosti chování proti “běžné” populaci.

Výzkum v oblasti medicíny

Diagnostika vývojových poruch u dětí

Zabývá se vývojovými poruchami, u dětí, jako je například dyslexie. Tato metoda je založena na chování dítěte v určité řešené situaci a zkoumá projevy očních pohybů, které srovnává a vyhodnocuje odchylky od běžného vývoje. Výzkum se zaměřuje na diagnostiku v rané fázi, kdy je těžké problémy odhalit, pro včasné zacílení pozornosti na zlepšení vývoje.

logo motivP
Paměťové testy

Cílem výzkumu je testování pupilárních reakcí při řešení paměťových testů. Jedná se o projevy změny pupilometrie v závislosti na tom, zda si dané slovo zapamatuje či nikoliv.

logo motivP
Lékařská diagnostika v neurovědách

Nejnovější ze zkoumaných oblastí, kde pozorujeme změny velikosti zornice v závislosti na paměťových vlastnostech a reakčních vlivů. S rostoucí oblibou sledování očních pohybů a pupilometrie v lékařství přichází i využití pro zkoumání pacientů s funkčními poruchami hybnosti. Neurologické projevy je často možné pozorovat ve zdánlivě nepatrných změnách zornice a reakčních časech oka.

logo motivP

Výzkum v oblasti psychologie

Testování pracovních kompetencí

Výběr a školení zaměstnanců je velmi složitý úkol, který není pro zkušené psychology jednoduchý. Proto byl vyvinut výzkumný nástroj, který pomůže identifikovat silné a slabé stránky lidí pomocí “stresového testu”, který je zobrazen na monitoru počítače, kde jsou sledovány odpovědi a následně vyhodnocován přístup k řešení úloh. Sledování pohybu oka nám umožňuje popsat, jak je úkol vnímán. Na základě strategií a výkonu je možné upozornit na sledované kompetence nebo se zaměřit na zlepšení nevhodných projevů pro danou pozici.

logo motivP
Behaviorální studie
Technologie ke sledování očních pohybů lze využít k analýze lidského chování za daných podmínek prostředí. Oblast behaviorálního výzkumu prakticky není omezena, lze analyzovat lidské chování ve vybraných modelových úlohách, které probíhají na monitoru PC, reálném prostředí, případně ve virtuální realitě. V experimentech zaměřených na behaviorální ekonomii lze např. analyzovat vybrané rozhodovací procesy a hodnotit je z pohledu míry racionality/iracionality ve vazbě na absolutní/ relativní dopady učiněných rozhodnutí vyjádřených v peněžních ekvivalentech.
logo motivP
Marketingové studie

Sledování očí v marketingu slouží k správnému cílení reklamy nebo k nalezení ergonomie pro umístění produktu na základě sledovaných objektů a umístění. Náš výzkum se však zabýval účinky určitých předmětů na emoce. Zabýval se sledováním reakcí různých lidí na podněty. Z emocionálního vyjádření osoby během pozorování je možné odvodit vizuální efekt produktu a jeho možná zlepšení. Tato charakteristika byla zachycena změnou velikosti zornice.

logo motivP

Výzkum v oblasti techniky

Ovládání PC pomocí očních pohybů

První velmi úspěšnou aplikací je využití sledování očních pohybů pro ovládání počítače. K tomuto účelu bylo využito systému I4Control® (vývojově starší analogové verze brýlového trackeru). Funkce je poměrně jednoduchá, pro osoby s omezenými možnostmi pohybu horních končetin však velmi účinná. Oční pohyby simulují pohyby myší, což je u těchto pacientů často jediná možnost pro ovládání PC.